Szabályzat
A szerződés tárgya


1 A jelen szerződés (Szerződés) a Pilu-Family Bt. érdekeltségébe tartozó aprohirdetes24.hu Weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2 Szerződő felek

Jelen szerződés a Pilu-Family Bt. (továbbiakban Üzemeltető) és az általa üzemeltetett aprohirdetes24.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3 A szerződés hatálya

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül akár visszavonhatatlanul is törölni. A Szerződés rendelkezéseibe ütköző vagy egyébként visszaélésszerű használatból eredő előzetes értesítés nélküli akár visszavonhatatlan törölésből fakadó bárminemű károkért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

4 Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése

A aprohirdetes24.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben az Üzemeltető szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

A Weboldal működése során a Felhasználó által megadott, publikus adatokról, pl. apróhirdetések, más weboldalak, informatikai szolgáltatások archiválják, másolatot készítenek. Az Üzemeltető ezen másolatok felett semmilyen befolyással nem rendelkezik. A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja, hogy ezen másolatok a Felhasználó tudomásával jönnek létre. A másolatokkal kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető semmilyen eljárást nem garantál, különös tekintettel a keresők által létrehozott másolatokra.

A Weboldalon elhelyezett apróhirdetésekről az Üzemeltető statisztikai adatokat gyűjt. Az adat gyűjtés során az apróhirdetés adatai megőrzésre kerülnek, de a Felhasználók számára nem elérhető módon. Az ily módon képzett adatbázis tartalmat az Üzemeltető csak statisztikai célból őrzi meg.

Az Üzemeltető, a weboldal ingyenes szolgáltatásai mellett fizetős szolgáltatásokat nyújt. A fizetős szolgáltatások a fizetési tranzakció teljesülését követően kivétel nélkül azonnali szolgáltatások, a megvásárolt szolgáltatási csomagban meghatározott időintervallumra az adott apróhirdetésre érvényesek. Amennyiben a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás a Felhasználási feltételekbe ütköző apróhirdetésre rendeli meg, a szolgáltató a feltételeket megsértő apróhirdetés(eke)t megjelenését korlátozza, függetlenül a korábban megrendelt és teljesített fizetős szolgáltatástól, mely esetben a Szolgáltató mentesül a már a Felhasználó által az Üzemeltetőnél már előfizetett bármely szolgáltatás igénybe nem vett részének megtérítésére.

A felhasználó által feltöltött képállományokat félévig őrzi meg a szolgáltató.

4.2 IT biztonság

Az Üzemeltető és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy az Üzemeltető internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az Üzemeltető felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis az Üzemeltetőnek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az Üzemeltető nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

Az Üzemeltető szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja az Üzemeltető, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az Üzemeltető felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalt az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6 Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és az azokban található fényképeket az Üzemeltető nem ellenőrzi, így ezekért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket az Üzemeltető és a hozzákapcsolódó cégcsoport(-ok) többi tagja felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban.
A Weboldalon a feladott hirdetések kivételével megtalálható tartalmak az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

A Weboldal domainjei az Üzemeltető javára bejegyzett domain nevek. Ezen jogvédett nevek vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az Üzemeltető jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

5 Felelősség kizárás

A Weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az Üzemeltető és a hozzá kapcsolódó cégcsoport(-ok) illetve azok alkalmazottainak véleményét. A hirdetések közzétételekor az Üzemeltető teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.


A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.


A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6 A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai


Amennyiben jelen dokumentumot az Üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Szabályok

Az Üzemeltető által kezelt rendszerekhez az alábbiak címekről, valamint az alábbi címekből képzett alcímekről (al domain-ekről) elérhető tartalmak tartoznak:

aprohirdetes24.hu

(továbbiakban rendszerek). A rendszerek egyes szolgáltatási szintjei ingyenesen igénybe vehetőek és minden külföldi- és belföldi jogi, vagy természetes személy számára elérhetőek. A rendszer használata XXXXXX darab hirdetésig ingyenes. Amennyiben ennél több hirdetést szeretne elhelyezni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Ezeken található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével történhet! A szolgáltatások felhasználása linkként csak és kizárólag nem kereskedelmi oldalakon lehetséges az ezen az oldalon elhelyezett "gombok" illetve linkek segítségével. TILOS a rendszerek kereskedelmi célú oldalakon történő felhasználása. Ebbe tartozik a forgalom- látogatottság növelés, stb. is.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A kitiltásról a rendszer hirdetés feladásakor automatikusan értesíti a kitiltott felhasználót. A tiltás feloldásának feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, ide értve különböző kereső oldalakat, ár és termék figyelő szolgáltatásokat. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után.
TILOS és hatósági eljárást von maga után a Weboldalon található alkalmazások (mint pl: mail küldő form) felhasználása kéretlen levelek küldésére.
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • - jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • - nem a rovat jellegének megfelelő;
 • - szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • - erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • - félelemérzetet kelt;
 • - amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • - indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • - meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép
 • - társkeresés, partner keresés


Tilos és azonnali törlést és tiltás jár a hirdetésben elhelyezni olyan kifejezésket, melyek csak a keresési eredmény befolyásolásának célja miatt kerül be a hirdetés szövege. Pl. nokia - 3000 széria rovatban elhelyezett Mobiltelefon eladó hirdetésben "(keresőnek: sex szex gsm telefon nokia sony casio mp3 film zene cd pda gps)"

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Felelősség

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az Ön által látott információk vagy program által generált oldalak vagy az Üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az Üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes percre pontosan kontrollálni. Ezen tartalmakat az Internetet használók készítik melyek felett az üzemeltető nem gyakorol felügyeletet.
Az Üzemeltető a felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az Üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az Üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az Üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát!
Az Üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az Üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az Üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.
Információ bármilyen, az Üzemeltető számára az Üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az Üzemeltetőnek úgy kell átadni és az Üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az Üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használni fogja.

Üzenet közvetítési feltételek

A Weboldal rendszerén keresztül küldött leveleket az Üzemeltető és az Üzemeltető Weboldalának futtatását biztosító szolgáltató nem őrzi meg. A levélben a feladót egyedi azonosításra alkalmas technikai adat található, mely megfelel a hagyományos e-mail kliensekkel küldött levelek technikai adatának. A rendszeren keresztül küldött levelek tartalmáért az Üzemeltető és az Üzemeltető Weboldalának futtatását biztosító szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzenet közvetítési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi a fentieket. Az üzenet közvetítési feltételek szerves elválaszthatatlan része a felhasználói feltételeknek.

Moderáció

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, a Weboldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

 • - reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés,
 • - megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
 • - kategória helytelen apróhirdetés,
 • - jogsértést megvalósító hirdetés,
 • - duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések,
 • - tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • - egy hirdetésben csak egy termék vagy szolgáltatás hirdethető meg
 • - replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek
 • - bolt, weboldal termékrovatban nem hirdethető meg, csak a megfelelő rovatban (pl. mobilkftweboldala.hu nokia - 3000 széria rovatban)


Az Üzemeltető a személyes adatokat nem változtatja meg, de a hirdetés szövegének megjelenítésekor megjelenítésbeli változásokat eszközölhet. Ezek a változások csak formai változások lehetnek, különös tekintettel egyes szavak url linkké történő alakítására, melyek hirdetésként funkcionálhatnak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Az Üzemeltető az apróhirdetések moderálása során alábbi adatokat tekinti személyes adatoknak:

 • - feladó neve
 • - feladó e-mail címe
 • - feladó telefonszáma
 • - irányítószám
 • - város.


Tilos az apróhirdetés szövegében a fenti adatok megadása, ezen adatok csak a megfelelő, erre a célra szolgáló mezőkben adhatóak meg.
Az Üzemeltető és az Üzemeltető Weboldala nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az Üzemeltető és az Üzemeltető Weboldalának szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

Kiegészítő információ